Algemene Voorwaarden

Terug naar Reserveren / Contact >

1.           Terminologie

Gast: een persoon die bij de B&B verblijft.

Hoofdgast: de persoon of het bedrijf die bij de B&B per telefoon, via internet of e-mail heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn (en bij zakelijke reservering gemachtigd om namens het bedrijf te reserveren) en is verantwoordelijk voor zijn/haar (mede)gasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reserveringsaanvraag: Aanvraag door een hoofdgast voor een verblijf in de B&B waarbij vermeld staat voor welke periode verblijf wordt aangevraagd, met hoeveel personen, welke kamers en eventuele extra’s

Reservering: een schriftelijke bevestiging door de B&B van een door de hoofdgast per telefoon of per e-mail gedane reserveringsaanvraag.

Definitieve Reservering: Een reservering waarvoor het gevraagde voorschot  van de totale verblijfskosten op de bankrekening van de B&B is ontvangen. Dit is de bevestiging van de overeenkomst.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder verblijf door de (hoofd)gast in de B&B en bij de reservering door de B&B aan de hoofdgast ter hand wordt gesteld

2.           Algemeen

Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de (hoofd)gasten. (Hoofd)gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de (hoofd)gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de (hoofd)gasten. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in de B&B zijn voor rekening van de (hoofd)gasten. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de (hoofd)gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder. Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen. De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en/of bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B en buitenterrein ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de (hoofd)gasten het tegendeel kunnen bewijzen. Gasten van de B&B dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement. De B&B is beschreven op de website www.aandebrink.com. Het minimum verblijf in de B&B is 1 nacht. Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan. Bij vermoeden of constatering van roken in de kamers of gezamenlijke ruimtes zullen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Huisdieren zijn toegestaan in overleg. Bezoek van derden is alleen met nadrukkelijke toestemming van de beheerder toegestaan. Overnachting(en) van derden is niet toegestaan tenzij als gast (met reservering). De Hoofdgast blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor zijn/haar bezoek.

3.           Reservering en bevestiging

Voor het reserveren van een verblijf in de B&B worden geen extra kosten in rekening gebracht. Toeristenbelasting en BTW is inbegrepen. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden. De reservering dient mondeling, telefonisch of per e-mail worden aangegaan. Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag stuurt de B&B een bevestiging (mits plaats beschikbaar). De B&B kan een voorschot vragen bij een reserveringsaanvraag voor meerdere kamers tegelijk en/of een langdurig verblijf. Indien een voorschot wordt gevraagd is de reservering pas definitief op het moment dat het voorschot door de B&B is ontvangen. Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de B&B. De hoofdgast kan de totale verblijfskosten ook in een keer voldoen. Indien de hoofdgast de totale verblijfskosten niet in één keer bij voorschotbetaling aan de B&B over heeft gemaakt dient de hoofdgast het openstaand bedrag bij aankomst contant te voldoen.  Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

4.           Betaling particulieren

De totale verblijfskosten in de B&B dienen bij aankomst te worden voldaan. Of vooraf te worden overgemaakt op onze bankrekening.  Het is niet toegestaan om deze aan het einde van het verblijf te voldoen. De beheerder kan in overleg met de hoofdgast van deze voorwaarden afwijken. Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de beheerder een afwijkende aanbetaling vragen en dienen de totale verblijfskosten per week, voorafgaande aan de week, voldaan te worden. De tarieven zijn vermeld op de B&B-website en B&B-bemiddelingswebsites. Alle vermeldingen op de website van de B&B en de B&B -bemiddelingswebsites geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website en B&B-bemiddelingswebsites gebonden. De overige kosten zoals voor persoonlijk verbruik (o.a. eten/drinken), dienen door de (hoofd)gast wekelijks en/of bij vertrek afgerekend te worden.

5.           Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane reservering na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de B&B te melden zodat de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kan worden aangeboden. Bij annulering en no show betaalt de hoofdgast een vergoeding aan de beheerder. Deze vergoeding bestaat uit: Tot twee weken voor ingangsdatum is de annulering kosteloos. Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd. De grondslag voor berekening van de vergoeding is het totale bedrag aan logies. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer ten name van de B&B. De Hoofdgast ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient de hoofdgast binnen 8 dagen te voldoen. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk te worden doorgegeven aan de B&B.

6.           Schade

De (hoofd) gast ontvangt een sleutel van de B&B, die past op de toegangsdeur van de accommodatie. Deze sleutel dient ingeleverd te worden bij vertrek. De (hoofd)gast is zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B. Bij verlies van sleutels van de B&B of niet correct afsluiten, worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. De (hoofd)gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B-accommodatie en buitenterrein te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B-accommodatie, de daarin aanwezige zaken en buitenterrein toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de (hoofd)gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de hoofdgast onmiddellijk aan de beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

7.           Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8.           Aansprakelijkheid

De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de (hoofd)gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de (hoofd)gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/of geuroverlast in de nabijheid van de B&B.
De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
Onverminderd het in de eerste 2 alinea’s van 9 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de overeenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

9.        Privacy

De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

10.        Slotbepaling

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

Terug naar Reserveren / Contact >

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close